Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov cukrárenskej výrobne ProCakery, s. r. o., Lazovná 60 974 01 Banská Bystrica, osobnou formou a prostredníctvom internetu. Podmienky bližšie špecifikujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Názov firmy a fakturačné údaje: ProCakery, s. r. o., Lazovná 60 974 01 Banská Bystrica IČO: 51252376 DIČ 2120651940 IČ DPH: SK2120651940 Všeobecné podmienky Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti ProCakery, s. r. o., Lazovná 60 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51252376, DIČ 2120651940, IČ DPH: SK2120651940 Orgán dohľadu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica so sídlom Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica ďalej len ,,Predávajúci“ a ,,Kupujúci“ pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.procakery.eu sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len ,,Kúpna zmluva“). Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.procakery.eu. Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke www.procakery.eu Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú za zákona č.250/2007 Z. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.procakery.eu, e-mailom alebo telefonicky. Pri každej objednávke musí Kupujúci uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail. Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme Predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 48 hodín (pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady, s ohľadom na potreby a požiadavky spotrebiteľa. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke www.procakery.eu. Práva a povinnosti Predávajúceho Predávajúci má povinnosť potvrdiť objednávku do 48 hodín (pracovné dni) od prijatia. Táto doba môže byť prekročená v prípade sezónnej výluky. Objednávka sa považuje za potvrdenú (stav objednávky „Nová“) až v prípade kontaktovania naším pracovníkom a potvrdenia správnosti údajov e mailom alebo telefonicky. Za potvrdenie nemožno považovať automaticky vygenerovaný e-mail o doručení objednávky. Predávajúci má právo v nasledujúcich prípadoch odmietnuť objednávku:
 • z dôvodu naplnenia výrobnej kapacity
 • z dôvodu nejasných kontaktných údajov
 • z dôvodu neúspešného kontaktovania kupujúceho
 • v prípade nerealizovatelnosti objednávky
Práva a povinnosti Kupujúceho Kupujúci je povinný uviesť správny telefonický kontakt a e-mailovú adresu spolu so svojím menom a priezviskom. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S cenou je Kupujúci oboznámený pri vypĺňaní objednávky, telefonickom rozhovore alebo osobnom kontakte. Ceny sú vrátane DPH. Objednávka sa stáva záväznou odoslaním vyplneného formuláru na stránkach www.procakery.eu, prijatím objednávky prostredníctvom telefónu alebo pri osobnej návšteve pobočky v závislosti na type výrobku. Podmienky objednania Termíny pre vyhotovenie objednávok sú definované v závislosti na type výrobku, požadovanom množstve a aktuálnej vyťaženosti výroby, môžu byť ovplyvnené sezónnou výlukou (dni pracovného pokoja, víkend atď). Všetky objednávky odoslané prostredníctvom internetu na stránkach www.procakery.eu sú záväzné. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a s nimi súhlasí. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Fotografie produktov sú ilustračné, produkty sa môžu odlišovať v použití sezónneho ovocia. Kupujúci zodpovedá za správny výber produktu, jeho veľkosti (gramáže) a počet objednaných kusov. Objednaný tovar bude Kupujúcemu dodaný na adresu uvedenú pri objednávke. Platba prebieha v hotovosti pri prevzatí objednávky, prípadne prevodom na uvedený účet po dohode s Predávajúcim. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím po zaplatení celkovej kúpnej ceny. Stornovanie objednávky Stornovanie objednávky je možné vykonať najneskôr dva dni pred dátumom, v ktorý mal byť objednaný výrobok odovzdaný Kupujúcemu. V kratšom termíne musí Kupujúci uhradiť celú kúpnu cenu za objednaný tovar. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi Predávajúci Kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre Predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. Záruka na tovar
 • Kupujúci je povinný zaistiť obhliadku tovaru už pri jeho prevzatí a zistiť tak prípadné závady obhliadkou odhaliteľné a skontrolovať kompletnosť dodávaného tovaru. Zistené závady je nutné reklamovať pri preberaní tovaru. Závady nezistiteľné obhliadkou tovaru uplatní zákazník podľa ďalších podmienok reklamačného poriadku ProCakery.
 • Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vadu tovaru, vzťahuje na naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.
 • U potravinárskeho tovaru typu torty, zákusky, dezerty a všetkých ďalších objednávaných produktov je záruka poskytovaná len a iba v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi pre tovar okamžitej spotreby.
K výrobkom je priložený pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v každom z nasledujúcich prípadov:
 • Vypršaním záručnej doby dňom reklamácie u reklamovaného tovaru
 • Svojvoľným upravením alebo pozmenením tovaru
 • Mechanickým alebo iným poškodením tovaru pri preprave alebo skladovaní po prevzatí objednávky a poškodením tovaru pri preprave k reklamácii (napríklad pokiaľ tovar nebol prepravovaný v chlade s náležitou teplotou)
 • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému bytovému prostrediu alebo prostrediu reštaurácií vybavených potrebnou chladiacou technikou
 • Tovar bol poškodený použitím v rozpore s podmienkami uvedenými v obchodných, reklamačných alebo záručných podmienkach alebo ďalej v rozpore so všeobecnými zásadami platnými pre použitie alebo spotrebu obdobného tovaru
 • Tovar bol poškodený živlami
Podmienky dodania Tovar bude pripravený v termíne a a doručený na miesto určenom Kupujúcim. Záverečné ustanovenia Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny Predávajúci kontaktuje Kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo zmluvy môžu byť vykonané iba písomne, zmenené obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia. Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.08.2020.